شیشه ی خام یا فلوت چیست؟ مواد سازنده ی آن کدام اند؟